Comment 3

Một lần tình cờ đi Du lịch có thăm quan Tp. Xong Xuyên và mua yến tinh chế về biếu. Sau lần đó người quen hỏi xin lại địa chỉ vì chất lượng không chê vào đâu được. Sẽ ghé ủng hộ Yến Sào Đảo Ngọc dài dài